Dr. Harangi László

Egyéni Ügyvéd

Szakterületek

Polgári jog

A polgári jog nagyon szerteágazó joganyag, amelyhez szinte minden más jogág kötődik. Irodám ezen a jogterületen belül szerződések és egyéb okiratok szerkesztésével, véleményezésével, szerződési konstrukciók kialakításával, követelések biztosítéki rendszerének kidolgozásával visszatérően foglalkozik. Kereskedelmi jellegű szerződések elkészítésében, véleményezésében (vállalkozási, megbízási, kereskedelmi ügynöki szerződések elkészítése stb.) is közreműködök. Gyakorlatomban nem ritkák a dologi jogi, zálogjogi illetve a tulajdonjog védelmével, a birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek sem. Segítem ügyfeleinket az öröklési ügyeikben, akár kapcsolódó szerződések elkészítésével, akár a hagyatéki eljárásban ellátott képviselettel. Irodám az állandó ügyfelei részére, de eseti megbízások alapján más megbízók részére is eljár követeléseik, kintlévőségeik behajtása érdekében. Tevékenységem ezzel összefüggésben értelemszerűen kiterjed a peres és peren kívüli, de akár a felszámolási eljárás megindítására is, az ügyfelem követelésének érvényesítése érdekében.

Büntetőjog

Irodám büntetőjogi területen is jártas. Ellátom megbízás esetén a gyanúsított, illetve a vádlott védelmét. Emellett - speciális igény esetén – természetesen ellátok sértetti képviseletet is, azaz ez esetben a megbízóm terhére elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásokban a megbízómat, mint sértettet képviselem. Ezen tevékenység magába foglalja feljelentések elkészítését, a bűncselekménnyel összefüggő megalapozott polgári jogi igény előterjesztését és a képviseletet a büntető eljárás minden szakaszában.

Társasági jog, cégalapítás, cégeljárásokban jogi képviselet ellátása

Irodám évek óta végez társasági jogi és cégjogi tanácsadást, szövetkezetek, gazdasági társaságok részére, alapításukkal, átalakulásukkal, működési szabályaik megváltoztatásával, társasági befolyásszerzésükkel vagy akár célszerűnek és kivitelezhetőnek tartott megszüntetésükről. Közreműködök non-profit társaságok, egyesületek, alapítványok létrehozásában, és ehhez kapcsolódóan ellátom a jogi képviseletet a bírósági eljárások kapcsán. Szolgáltatásom kiterjed értelemszerűen a fentieket meghaladóan a gazdálkodó illetve társadalmi szervezetek belső szabályzatainak (szervezeti és működési szabályzat, munkaügyi szabályzat, kollektív szerződés, és egyéb belső szabályzatok) kidolgozására is, és igény esetén részt veszek a testületi szervek ülésén, elősegítve azok törvényes lebonyolítását, a szükséges határozatok meghozatalát, és a jegyzőkönyvezést, valamint a dokumentálást.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által biztosított információim segítik munkámat, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy a cégnyilvántartásban szereplő bármely cégre vonatkozó hatályos adatokat megismerjem és azokról ügyfeleimet tájékoztassam. 2008. július 1. napjától valamennyi cégeljárás már csak elektronikus formában zajlik. A kérelmek elektronikus okiratként terjeszthetők elő az illetékes cégbíróságokon és az eljárás során hozott határozatok is elektronikus formában érkeznek meg főszabályként. Irodám rendelkezik az elektronikus aláíráshoz szükséges minősített elektronikus aláírással és annak elkészítéséhez szükséges biztonságos aláírás-létrehozó eszközökkel. Technikai eszközeim lehetővé teszik, hogy a cégeljárásban felhasználásra kerülő valamennyi okiratokat elektronikus okirati formába alakítsam át illetőleg a jogszabályban előírt módon tároljam és archiváljam.

Családjog

Komoly tapasztalattal bírok házassági bontóperek illetve a házassággal összefüggő vagyonjogi perek kapcsán. Ügyfeleim részére gyakran készítek házassági vagyonjogi szerződéseket, ellátom ügyfeleim képviseletét gyermek-elhelyezési, gyermektartási és egyéb ügyekben is.  A családjogi ügyekben ellátott képviselet esetében különösen nagy figyelmet fordítottam eddig is arra, hogy az ilyen ügyekben a jogvita lehetőleg az ellenérdekű féllel megkötött kompromisszummal legyen lezárható és lehetőséghez mérten minél rövidebb ideig tartson a jogvita megoldása.

Ingatlanjog

Közreműködök társasházak, és egyéb beruházások megvalósításában. Készítek és értelemszerűen igény esetén véleményezek adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, bérleti, haszonbérleti és egyéb szerződéseket minden forgalomképes ingatlan vonatkozásában. Ügyfeleim az adott ingatlanügy valamennyi jogi aspektusára kiterjedő tájékoztatást és jogi szolgáltatást kapnak irodámtól. Közreműködök a földhivatal előtti eljárásban, a finanszírozásban közreműködő pénzintézetekkel történő egyeztetésekben, az ügyletekkel kapcsolatban a pénzösszegek és okiratok letéti kezelésében, az ügyvédi kamara letétkezelési szabályzatának megfelelően. Társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat készítésével is foglalkozom. Szövetkezeti és agrárjogi szakmai múltamnak köszönhetően, megfelelő szakértelemmel rendelkezem, termőföldek adásvételéhez, termőföldek haszonbérletéhez kapcsolódó különböző szerződések elkészítéséhez is.

Munkajog

Állandó illetve tartós megbízást adó ügyfeleim részére készítek, más ügyfelek esetében  véleményezek munkaviszony létesítésére, módosítására illetve megszüntetésére irányuló szerződéseket, illetve okiratokat, közreműködök a munkaügyi szabályzat (kollektív szerződés, leltárfelelősségi megállapodás, egyéb munkáltatói utasítás) megszövegezésében, szerkesztésében, jogvita esetén pedig ellátom ügyfeleim, mint munkáltatók képviseletét.
Természetesen vállalok megbízásokat egyedi munkaügyi viták kapcsán is, ahol a munkavállaló képviseletét látom el. A köztisztviselői, a közalkalmazotti viszonyból eredő jogvitákban ellátott képviselet is ide értendő.

Perbeli és peren kívüli képviselet

A jogvitákat célszerű megelőzni, elkerülni, vagy lehetőséghez mérten peren kívül rendezni, de hiába célkitűzésem ez, az esetek egy részében elkerülhetetlenné válik, a felek közötti vitás kérdésben bírósághoz fordulni.
A fent említett valamennyi jogterülettel összefüggésben felmerülő jogvitás ügyekben ellátok képviseletet a klasszikusnak nevezhető polgári peres ügyektől kezdve, a munkajogi a közigazgatási pereken át a társasági jogviták eldöntésére irányuló peres eljárásokig. A képviselet értelemszerűen az elsőfokú eljárásokra, a rendes illetve rendkívüli perorvoslatok kapcsán indult eljárásokra, valamint az érdemi és ügydöntő határozatok végrehajtásával kapcsolatos eljárásokra is kiterjed.  

Az ügyvédi díjazásról tájékoztató jelleggel:

Minden megoldandó feladat más, így díjaimat alapvetően az elvégzendő feladat határozza meg. Díjazásomat ennek szem előtt tartásával legtöbbször az ügy ellátására szentelt idő alapján kalkulálom meg, de szempont az ügy sürgőssége, vagy az üggyel járó felelősség is, amit a végzett munkámért vállalni kell. Megelégedettségen alapuló, és hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszem ügyfeleimmel. Ügyfeleim lehetőségeit és igényeit is szem előtt tartva igyekszem elfogadható díjazási ajánlatokat adni. Eseti megbízásoknál illetve egyszeri jogügyletek esetén legtöbbször átalánydíjas megoldást javaslok. Amennyiben a megbízás elvállalásakor a megbízás időtartama és az elvégzendő munka mennyisége korrekt módon előre nem kalkulálható meg, úgy általában óradíjas megállapodásra, vagy minimum-díjazás kikötése mellett, sikerdíjas megállapodásra teszek ajánlatot. Természetesen a díjazás, a munkadíjon felül a felmerülő kiadásokat és költségeket is magában foglalja. A díj meghatározása minden esetben a felek szabad megállapodásán alapul, és igyekszem korrekt és az ügytől és a végzendő feladatoktól függő ajánlatokat tenni.